ICSE TOPPERS - St. Joseph's School, Pakartalla, Kahalgaon, Bhagalpur, Bihar
   
 
 
2019 - 2020 Batch
 
 
Rakshit Raj 96.2%
Aryan Anand 95.2%
Avinash Kumar 94.4%
Sujal Kumar 94%
Himanshu Kumar 93.4%
Pashupati Kr. Gupta 93%
Tanish Kumar 92.8%
Balkrishna 92.8%
Sristi Arya 92%
Richa Kumari 91.4%
Manas Kumar 91.2%
Tejaswini Choudhary 91.2%
Aryan Kumar 91.2%
Uttam Kumar 91.2%
Aditya Tomar 90.8%
Vaishnavi 90.8 %
Prashant Kumar 90.4%
Ankit Kumar 90.2%
     
     
   
 
   
 
 
  

   
Go to top
© Copyright 2011 All right reserved by, ST. Joseph’s School, Kahalgaon, Bhagalpur
Powered by :Sanvi Designers